Κ-Εργαστηριακή
Εργαστηριακά αναλώσιμα, εξοπλισμός & αντιδραστήρια
lab